O Ateneo Santa Cecilia de Marín convoca o X Concurso de Relato Curto ‘Marín Conta’

17 Abril 2024

  • Os premios entregaránse o venres día 16 de maio ás 20:00 horas na Biblioteca Municipal Vidal Pazos
  • Como novidade, este ano para celebrar o Día das Letras Galegas, disfrutaremos do concerto de ‘Aghruo’

O Ateneo Santa Cecilia convoca o Concurso de Relato Curto ‘Marín Conta’ – Letras Galegas 2024, aberto á participación de escolares dos centros de ensino de Marín e atendendo á súa proximidade xeográfica tamén a Placeres.

Poderán participar todos/as os/as alumnos/as que o desexen, cun único texto de creación literaria en lingua galega cunha extensión máxima de 500 palabras. Os traballos deberán presentarse mecanografados a dobre espazo. No caso de escolares de Primaria, acéptanse traballos manuscritos.

No caso de tratarse da categoría de “Educación Especial” a extensión será entre 30 e 50 palabras.

A temática e xénero narrativo serán libres, establecéndose como única condición que o relato aconteza en Marín. Os textos presentados deberán ser inéditos baixo calquera formato, non premiados en ningún outro certame anterior, nin estar pendentes de resolución doutro concurso.

Os relatos presentaranse baixo “lema”, acompañados dunha “plica” en sobre pechado. Na mesma figurarán os datos persoais do autor ou autora: nome, idade, curso, teléfono, enderezo electrónico, centro de ensino e título do relato. No caso de menores de 14 anos, a plica deberá ser asinada por un dos pais ou titores, facendo constar que autorizan a participación do seu fillo ou filla neste concurso. No caso de resultar premiado/a, o Ateneo Santa Cecilia difundirá a autoría do texto nos medios de comunicación e redes sociais, así como a imaxe do seu autor/a.Os traballos deberán presentarse na sede do Ateneo Santa Cecilia de Marín (Rúa do Forno, nº 42, baixo – 36900 Marín – Pontevedra). Poderán entregarse en persoa ou remitirse por correo electrónico (ateneosantacecilia@gmail.com).

O prazo de recepción de obras remata ás 20:00 horas do venres, 3 de maio de 2024.

O Xurado estará formado por tres persoas, cuxo fallo será inapelable, e poderá declarar desertos os premios dunha ou máis categorías. O fallo e entrega de premios terá lugar o xoves 16 de maio ás 20:00 horas no local do Ateneo Santa Cecilia.

Establécense tres premios por cada categoría: Primaria A (1º, 2º e 3º), Primaria B (4º, 5º e 6º), ESO, Bacharelato/FP e Educación Especial). Todos/as os/as finalistas recibirán asemade, un diploma acreditativo da súa participación.

Os textos premiados quedarán en poder do Ateneo Santa Cecilia de Marín que se reserva o dereito da súa publicación se así o estima oportuno.

O Ateneo Santa Cecilia non devolverá os orixinais premiados. Os restantes traballos poderanse recoller ata o 31 de maio.

Os/As autores/as, polo feito de participar neste certame, aceptan as presentes bases e o fallo do xurado. Para todas aquelas cuestións non previstas nos apartados anteriores, aplicarase o criterio inapelable do Xurado. Se o Xurado así o considerase algún dos premios podería quedar deserto.

O incumprimento de calquera dos puntos das Bases descualificará de inmediato o traballo presentado.

Está pasando!